sobota, 20 maja 2017

Dziś Noc w Muzeum

PROGRAM:
17.00 - otwarcie Nocy Muzeów 2017
/Stary Rynek 2, ogród muzealny/
17.00-21.00 - gra terenowa
„OD ZIUKA DO MARSZAŁKA”
/Stary Rynek 2, ogród muzealny,
park im. J. Słowackiego/
21.30-1.00 - nocne zwiedzanie dworu
„DUCHY W ZAMKU”
/Stary Rynek 1/
17.00-1.00 - możliwość zwiedzania
ekspozyzji muzealnych
/Stary Rynek 2/

poniedziałek, 8 maja 2017

W sobotę Dni Powiatu Pabianickiego na Strzelnicy. Wśród miliona atrakcji również szachy parkowe!

Dodatkowo zapraszam na partyjkę szachów. Figury z parku Słowackiego trafią na Strzelnicę a dużą szachownicę udostępni Gimnazjum Nr 2 (dyr. Grzegorz Hanke). Będę również zapisywał dzieci do szkółki szachowej przy Pabianickim Towarzystwie Cyklistów.

sobota, 6 maja 2017

Jan Długosz w Pabianicach!

Pomnik Jana Długosza jest drugim w Polsce.
Miło spotkać swojego praprzodka w swoim mieście,
To jemu zawdzięczamy pierwsze zapiski o Pabianicach
Dziś w Pabianicach prezydent Grzegorz Mackiewicz odsłonił pomnik Jana Długosza. Inicjatorem uhonrowania najsłynniejszego, polskiego kronikarza był nieżyjący już Andrzej Gramsz a wykonawczynią Ewa Maliszewska.
Oto linki do tekstów na Pabianice-net, które ukazały się dwa lata temu z okazji 600-lecia urodzin Jana Długosza:
http://pabianice-net.blogspot.com/2015/08/pierwszy-polski-banknot-z-kodem-2d-na.html

http://pabianice-net.blogspot.com/2015/07/jan-dugosz-z-niedzielska-w-600-rocznice.html

http://pabianice-net.blogspot.com/2013/12/bedzie-w-pabianicach-aweczka-jana.html

sobota, 1 kwietnia 2017

Maria Curie-Skłodowska sędzią szachowym! To nie Prima Aprilis!

Niemożliwe? A jednak! W pabianickim gimnazjum nr 2 dyrektor Grzegorz Hanke zakupił dużą szachownicę, porzyczył komplet figur z parku Słowackiego i w głównym holu szkolnym umożliwił uczniom grę w czasie przerw. Ku jego zaskoczeniu szachy są ciągle zajęte i wręcz są kolejki. Całość z postumentu nadzoruje laureatka nagród Nobla Maria Curie-Skłodowska - partonka szkoły.
Od września gimnazjum zostanie przekształcone w szkołę podstawową nr 15 (tak było dawniej) i zamysłem dyrektora Hanke jest wprowadzenie szachów do szkoły na stałe. Jest to ważna informacja dla rodziców, którzy będą musieli podjąć decyzję, do której podstawówki zapisać swoje dziecko. Bardzo mądry sposób "przekupstwa". A może by tak w innych szkołach?
A skąd inąd ciekawe, czy Maria Curie-Skłodowska, gdyby zarzuciła swoje odkrycia chemiczno-fizyczne i poświęciła się szachom, zostałaby mistrzynią świata? Logika podpowiada, że bez najmniejszych problemów.


niedziela, 12 lutego 2017

Przestańmy smrodzić i truć!!

Dofinansowanie likwidacji emisji w roku 2017 i 2018

 1. Urząd Miejski w Pabianicach – Wydział Ochrony Środowiska informuje, iż w roku 2017 można skorzystać z dotacji celowej w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji” z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadań związanych z likwidacją lokalnych źródeł ciepła, zwanego dalej programem
 2. Warunkiem realizacji programu jest uzyskanie przez Miasto Pabianice dotacji z WFOŚiGW.
 3. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW wynosi do 40% kosztów ogółem przedsięwzięcia, przy czym:

Dla planowanego nowego źródła ciepłaWysokość max. dofinansowania (gdy moc źródła do 50 kW)Wysokość max. dofinansowania (gdy moc źródła powyżej 50 kW)
dla kotłowni gazowej
1 000,00 zł/kW
900,00 zł/kW
dla kotłowni olejowej
850,00 zł/kW
750,00 zł/kW
dla podłączenia do sieci ciepłowniczej
850,00 zł/kW
750,00 zł/kW
dla ogrzewania elektrycznego
600,00 zł/kW
500,00 zł/kW
dla kotłowni na biomasę
1 000,00 zł/kW
900,00 zł/kW
dla kotłowni węglowej
550,00 zł/kW
450,00 zł/kW
dla odnawialnego źródła energii (pompa ciepła)
2 000,00 zł/kW
1 500,00 zł/kW

 1. Pozostałe koszty realizacji zadania (nieobjęte dofinansowaniem) ponosi Wnioskodawca. W przypadku, gdy wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi będzie niższa niż 40%, udział procentowy Wnioskodawcy w całkowitych kosztach zadania zostanie odpowiednio zwiększony tak, aby pokryć powstałą różnicę.
 2. Koszty kwalifikowane (dotacja) obejmują koszty:
  1. demontażu starych źródeł ciepła i instalacji;
  2. zakupu i montażu nowych źródeł ciepła, modernizacji instalacji;
  3. opracowania niezbędnych projektów i dokumentacji, wykonania przyłączy.
 3. Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji celowej jest złożenie deklaracji przystąpienia do programu w Wydziale Ochrony Środowiska UM Pabianice, ul. św. Jana 4, II piętro, pokój nr 21.
 4. Termin składania deklaracji o udzielenie dotacji celowej: od 23 lutego 2017 r. do 15 marca 2017 r. do godz. 15.Do dofinansowania zakwalifikowane zostaną wyłącznie poprawnie złożone, kompletne deklaracje.
 5. Realizacja zadań objętych deklaracją udziału w programie nie może trwać dłużej niż do dnia 15.09.2018 r.
 6. Dofinansowanie będzie udzielane w formie zwrotu kosztów poniesionych na realizację zadania, na podstawie przedłożonych przez Wnioskodawcę faktur, wystawionych nie wcześniej niż po dacie zawarcia umowy między Miastem Pabianice a Wnioskodawcą.
 7. W przypadku, gdy część budynku przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej, udzielone dofinansowanie będzie pomniejszone wprost proporcjonalnie do powierzchni całkowitej budynku, jaką zajmuje ta działalność.
 8. Dofinansowanie nie może dotyczyć lokali w budynkach komunalnych, w zakresie przyłączenia do sieci gazowej oraz ciepłowniczej (jeżeli nie ma przyłącza sieci do budynku).
 9. Warunkiem rozliczenia dofinansowania będzie przedłożenie rozliczenia na sporządzonym przez Miasto druku wraz z okazaniem oryginałów faktur VAT lub rachunków wystawionych na Wnioskodawcę. Oryginały faktur i rachunków zostaną zwrócone Wnioskodawcy po rozliczeniu zadania między Miastem a WFOŚiGW.
 10. O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami, bądź współwłaścicielami, użytkownikami, współużytkownikami wieczystymi, nieruchomości położonych na terenie Miasta Pabianice.
 11. Szczegółowe zasady realizacji programu określa Program ograniczania niskiej emisji oraz Regulamin realizacji inwestycji służących poprawie jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji, realizowanych w ramach Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Pabianic w roku 2017 i 2018.
 12. Warunki szczegółowe realizacji zadań w ramach dofinansowania:
  1. zachowanie zasad uczciwej konkurencji przy wyborze wykonawców (zebranie min. 3 ofert);
  2. dokumentowanie kosztów zakupu paliwa w zakresie zgodności z parametrami paliwa dopuszczonymi przez producenta kotła (dla kotłów) przez okres 5 lat trwałości projektu;
  3. spełnienie normy PN-EN 303-5 oraz nominalnej wartości sprawności energetycznej co najmniej 85% oraz spełnienie wymagań klasy 5 (dla kotłów opalanych paliwami stałymi). Kotły nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie
  4. zapewnienie możliwości kontroli przedstawicielom powołanego przez Prezydenta Miasta Pabianic Zespołu do realizacji programu oraz pracownikom WFOŚiGW. Kontroli podlegać będzie m.in. prawdziwość danych objętych deklaracją na etapie weryfikowania deklaracji, zawierania umowy, realizacji oraz rozliczenia projektu, warunki składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem (przez kolejne 5 lat od czasu dokonywania rozliczenia).
 13. Udzielona dotacja podlega w całości zwrotowi wraz z odsetkami w przypadku, gdy wnioskodawca w okresie 5 lat trwałości projektu nie przestrzega warunków umowy.
 14. Wnioskodawca będzie musiał rozliczać się z uzyskanego dofinansowania a Miasto będzie zobowiązane do wystawiania PIT.
 15. Deklarację można pobrać:
  • ze strony internetowej UM Pabianice: www.um.pabianice.pl,
  • w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska – ul. św. Jana 4, II piętro, pokój nr 21.
 16. Dotacja przyznawana będzie do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta na rok 2017 i 2018.
 17. O terminie podpisania umowy Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.
 18. Dodatkowych informacji dotyczących realizacji programu udzielają:
  • Angelika Gortat – Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, tel. 42 22-54-628
  • Agnieszka Pietrowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, tel. 42 22-54-628


Dokumenty do pobrania:Autor: Angelika Gortat

wtorek, 7 lutego 2017

Milicjanci i żarówka a pabianicka polityka (czytaj: niemoc)!!

Waldemar Flajszer znany obieżyświat, dyrektor SP 3
 i radny powiatowy jest głównym orędownikiem
poprawy oświetlenia na Grota Roweckiego
 
Dawno nie komentowałem pabianickiej rzeczywistości, ale "kraina lokalnego absurdu" zmusiła mnie do tego. Pamiętacie stary kawał o wkręcaniu żarówki?
- Ilu milicjantów jest potrzebnych do wkręcenia jednej żarówki? Pięciu!! Jeden trzyma żarówkę a czterech kręci stołem, na którym stoi.
W Pabianicach pobito na głowę milicjantów!!
Od pewnego czasu niektórym w mieście sen z powiek spędzają ciemności na przejściach dla pieszych na ul. Grota Roweckiego. Jest wiele wypadków i kolizji a przechodnie i kierowcy, jak to ktoś określił, mają "duszę na ramieniu" korzystając z głównej arterii komunikacyjnej na Bugaju. Chwała im za to!
Wielka polityka miejsko-powiatowa aż kipi. Radni piszą interpelacje, prezydent pisze do starosty, starosta do PGE. Prowadzone są dochodzenia, czyja to droga. Przyjechała nawet łódzka telewizja i ekspert d/s bezpieczeństwa ruchu drogowego. Robione są badania, ile to może kosztować i kto ma za to płacić. Ostatnio nawet doszło do pojednania antagonistów politycznych w mieście i powiecie.  A ciemności jak były, tak są! Jedyna nadzieja w tym, że dzień coraz dłuższy.
Drodzy Państwo!!
Sprawa jest niezwykle prosta! Należy wkręcić mocno świecącą żarówkę a kręcących stołem pogonić do pożytecznej pracy dla dobra wszystkich użytkowników ul, Grota Roweckiego. Tylko tyle i aż tyle!!  

czwartek, 26 stycznia 2017

Uwaga! Po feriach nauka gry w szachy dla dzieci w PTC przy Gdańskiej

Jedną mistrzynię Polski już wychowałem.
Teraz czas na Twoje dziecko
Miło mi poinformować, że od najbliższego poniedziałku na świetlicy Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów przy ul Gdańskiej 7 rozpoczynam naukę gry w szachy dla dzieci. Wieku nie określam, bo nawet w czterolatkach drzemią arcymistrzowskie możliwości. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 17.oo - 19.oo.
Zapraszam serdecznie rodziców ze swoimi pociechami przypominając jednocześnie, że ministerstwo edukacji planuje wprowadzenie szachów w szkołach podstawowych.
Dla opiekunów mam dobrą informację. Czekając na uczące się dziecko możecie skorzystać na miejscu z siłowni i sauny. Szczegóły na miejscu.  

czwartek, 15 grudnia 2016

Ileż to "ciekawych" rzeczy można się o sobie dowiedzieć z filmu o PTC!

Tak, tak! Z zainteresowaniem obejrzałem film Witka Szulca, który powstał z okazji 110-lecia PTC. Dowiedziałem się z niego, że jakąś karierę robiłem i zakończyłem w Zakładowym Domu Kultury "Pamotex". Tak po prawdzie, to na pół etatu uczyłem grać w szachy dzieci, organizowałem i sędziowałem turnieje m.in. Mistrzostwa Polski Włókniarzy.
W szachy wyczynowo grałem w pierwszoligowych klubach "Start" Łódź i "Piast" Słupsk. Tam m.in. zdobyłem mistrzostwo Polski Wojska Polskiego i Ludowych Zespołów Sportowych "Złota Wieża".
To ze Słupska wróciłem do Pabianic, do PTC!!
Kolejną filmową ciekawostką jest memoriał Edwarda Kędzierskiego. To nie zarząd sekcji podjął uchwałę, ale był to mój pomysł przy wydatnej pomocy Pawła Rózgi - obecnego sekretarza miasta. Oczywiście, bez pomocy sponsorów nic by się nie udało.
Kolejny kwiatek - obecnie zajęcia z dziećmi prowadzi Waldemar Świć a nie Ćwić.
Mógłbym dalej się "czepiać", ale to przecież film jubileuszowy, choć z drugiej strony, gdy za kilkadziesiąt lat ktoś będzie podsumowywał kolejne lecie PTC, to powieli te nieprawdy.
Szkoda, że obecny prezes Waldemar Sawosz z okazji jubileuszu skontaktował się ze mną dopiero kilka dni przed akademią, bo można było uniknąć wielu kardynalnych, faktograficznych błędów. No cóż, zapaśnik i prezes musi się na wszystkim znać!

czwartek, 3 listopada 2016

10 listopada dzieci zagrają w świetlicy "Kolorowanka" turniej szachowy!

miniSZACHARNIA i świetlica Kolorowanka zapraszają dzieci na turniej

Otwarty turniej szachowy dla dzieci szkół podstawowych
z okazji Święta Niepodległości Polski
pod patronatem Andrzeja Żeligowskiego
przewodniczącego Rady Miejskiej w Pabianicach
1. Cel
- uczczenie Święta Niepodległości Polski
- popularyzacja szachów wśród dzieci
- rozpoczęcie cyklu comiesięcznych turniejów dla dzieci

2. Termin i miejsce
Turniej rozegrany będzie 10 listopada 2016 roku - zapisy do godz. 15.45 - w Pabianicach ul. Jutrzkowicka 49 (świetlica “Kolorowanka”)

3. System rozgrywek
Turniej rozegrany będzie systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. Tempo gry - 15 minut na partię dla każdego zawodnika.

4. Uczestnictwo
Prawo gry w turnieju mają wszyscy uczniowie szkół podstawowych po wpłaceniu wpisowego 15 zł. Część wpisowego przeznaczone będzie na koszty organizacyjne (sędziowanie + sala + słodki poczęstunek). Pozostałość trafi do puli przeznaczonej na nagrody w finale cyklu.

5. Nagrody
W turnieju przewidziane są upominki dla najlepszych zawodników z podziałem na klasy 1-3 i 4-6. Dla najlepszych dziewcząt też!
W finale cyklu (regulamin ukaże się niebawem) puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych. W Pabianicach dzięki sponsorom zawsze było z tym nieźle!

6. Postanowienia końcowe
Dzieci w trakcie turnieju podlegają bezwzględnej opiece rodziców lub innych osób upoważnionych.
Niniejszy regulamin jest wstępny i może ulec modyfikacji, ale tylko na korzyść uczestników.
Ze względu na pojemność lokalu (ok. 50 osób) proszę o wcześniejsze zapisy (tel. 505 831 675)

Organizator:
Krzysztof Długosz “miniSZACHARNIA”
tel. 505 831 675 email: dlugosz@vp.pl
strona turnieju: http://szacharnia.blogspot.com/

wtorek, 4 października 2016

Szachy dla dzieci w "Kolorowance". Właśnie ruszyła "mini SZACHARNIA"

Dzieci kochają szachy!!
"Kolorowanka" pękała w szwach

- Proszę Pana!! Dałem mata!!
 W świetlicy “Kolorowanka” przy ul. Jutrzkowickiej 49 odbył się pierwszy turniej dla najmłodszych adeptów sztuki szachowej. Na starcie stanęło 24. dzieci z sześciu szkół podstawowych. Do finałowej rozgrywki o miesięczne, darmowe zajęcia awansowało pięcioro uczniów z Pawlikowic. Dzieci z tej szkoły, to mistrzowie powiatu pabianickiego.

Wyniki końcowe:

1. Bartosz Adamiak 3 pkt
2-3. Bartosz Misiak i Janek Otomański 2,5
4. Antek Pawicki 2
5. Kornel Stróżyńki 0
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki (miesięczniki szachowe podarowane przez Anią Raducką).
Od tego tygodnia świetlica “Kolorowanka” i ja osobiście zapraszamy dzieci na regularną naukę gry. Zajęcia odbywać się będą we wtorki i piątki w godzinach 17.00 - 19.00. Bliższe informacje pod telefonem 505 831 675.
Gry były zacięte a jedyne remisy to paty!

Bartek Adamiak wygrał turniej i miesięczną
naukę gry za darmochę

Finałowe gry w blitzaRodzice dzielnie kibicowali zawodnikom


Kto nie grał - kibicował!!

Decydująca partia między Bartoszami. Wygrał Adamiak!
Gratulacje!!

Wyniki i upominki
W przeprowadzeniu turnieju pomagał mi Stanisław Majewski.
Szczególne podziękowania dla Pani Żanety Dzwonnik,
właścicielki świetlicy "Kolorowanka" przy ul. Jutrzkowickiej 49