poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Gmina Pabianice w łódzkiej metropolii

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Pabianice do Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru
Metropolitalnego, jako członka założyciela na zasadach określonych w Statucie Stowarzyszenia
Łódzki Obszar Metropolitalny, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązania finansowe związane z przynależnością do Stowarzyszenia Łódzki Obszar
Metropolitalny pokrywane będą ze środków własnych gminy, ujętych w corocznych budżetach
Gminy Pabianice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Pabianicach.

Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice
dr Arkadiusz Jaksa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz